CQ XINXINGHAI TRADING CO LTD

Industrial lubricants distributor
Chongqing, Chongqing, CHNJiulongpo District of Chongqing Xinglong Bay Arima Wuhuan Building, 6th Floor, Block A, 9-6
Chongqing, Chongqing
400051

023-68651907www.cqxxh.com