NINGXIA LIWEI TRADE CO LTD

Industrial lubricants distributor
Yinchuan, Ningxia Hui, CHNRm.103-104, Building 24, Hushang Guoji Masion, Beitaidonglu, Xingqing District, Yinchuan City
Yinchuan, Ningxia Hui
750004

0951-4932721http://nxlwsm.cn.gongchang.com